مقداری درباره ما

محصول ما الکل طبی و صنعتی (۹۶% اتیلیک) می باشد.